[Font : 15 ]
| |
รอดได้เพราะผู้นำ |  

ภิกษุ ท.! เรื่องเคยมีมาแล้ว : โคบาลชาวมคธ เป็นคนมีปัญญา โดยกำเนิด ได้คำนึงถึงฤดูสารทในเดือนท้ายฤดูฝน ตรวจตราดูฝั่งแม่น้ำคงคาทางฟากนี้ แล้วได้ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่ง เหนือแห่งวิเทหรัฐฟากโน้น ตรงที่ที่เป็นท่าสำหรับโคข้ามทีเดียว. โคบาลผู้นั้น ด้ต้อนเหล่าโคอุสภ อันเป็นโคพ่อฝูง เป็นโคนำฝูง ให้ข้ามไปเป็นพวกแรก, มันได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคา ถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดี. ต่อจากพวกแรกนั้น จึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีก ซึ่งเป็นพวกโคใช้งานมีกำลัง และเป็นพวกโคที่เพิ่งฝึกใช้งาน, มันก็ได้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคง ถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดี, ต่อจากพวกที่ 2 นั้น จึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีก ซึ่งเป็นพวกโคหนุ่มและโคสาวที่รุ่นๆ, มันก็ได้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคา ถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดี. ต่อจากพวกที่ 3 นั้น จึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีก ซึ่งเป็นพวกลูกโค และโคที่ซูบผอม, มันก็ได้ว่ายตัดกระแส แม่น้ำคงคา ถึงฝั่งฟากโน้น โดยสวัสดี เช่นกัน.

ภิกษุ ท.! เรื่องเคยมีมาแล้ว : ลูกโคอ่อนที่เกิดในวันนี้น ว่ายไปตามเสียงร้องของแม่, มันก็ได้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคา ถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดี เช่นเดียวกัน อีก. ข้อนั้นเพราะเหตุไร? ข้อนั้นเป็นเพราะโคบาลผู้นั้นเป็นบัณฑิต. จริงอย่างนั้น, โคบาลชาวมคธ เป็นคนมีปัญญาโดยกำเนิด ได้คำนึงถึงฤดูสารทในเดือนท้ายฤดูฝน ตรวจตราฝั่งแม่น้ำคงคาทางฟากนี้ แล้วจึงต้อนโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัฐฟากโน้น ตรงที่ที่เป็นท่าสำหรับโคข้ามทีเดียว. ภิกษุ ท.! ฉันใดก็ฉันนั้น : สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่ง เป็นผู้ฉลาดเรื่องโลกนี้ ฉลาดเรื่องโลกอื่น, เป็นผู้ฉลาดเรื่องวัฏฏะ อันเป็นที่อยู่ของมาร ฉลาดเรื่องวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมาร, เป็นผู้ฉลาดเรื่อง วัฏฏะ อันเป็นที่อยู่ของมฤตยู ฉลาดเรื่อง วิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยู; ชนเหล่าใดสำคัญว่าถ้อยคำของสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ควรฟัง ควรเชื่อ, ข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อความสุข เป็นประโยชน์เกื้อกูล แก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาลนาน.

ภิกษุ ท.! บรรดาเหล่าโคอุสภ อันเป็นโคพ่อฝูง เป็นโคนำฝูง ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคา ถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดี; ภิกษุ ท.! ฉันใดก็ฉันนั้น : เหล่าภิกษุ ผู้เป็นอรหันต์ สิ้นอาสวะ จบพรหมจรรย์ หมดกิจควรทำ ปลงภาระลงได้ ผู้มีประโยชน์ของตัวเองอันตามบรรลุได้แล้ว มีสัญโญชน์ในภพสิ้นรอบแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ทั่วถึงโดยชอบ; แม้ภิกษุเหล่านั้น ก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมาร ถึงฝั่งโน้นแห่งนิพพาน โดยสวัสดีอย่างเดียวกัน.

ภิกษุ ท.! เหล่าโคพวกที่ใช้งานมีกำลัง และพวกที่เพิ่งฝึกใช้งาน ได้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคา ถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดี; ภิกษุ ท.! ฉันใดก็ฉันนั้น : ที่เหล่าภิกษุอนาคามี ผู้เกิดผุดขึ้น และปรินิพพานในชั้น (สุทธาวาส) นั้น ไม่จำต้องวกกลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญโญชน์เบื้องต่ำ 5; แม้ภิกษุเหล่านั้น ก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมาร ตรงไปฝั่งโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดี (ไม่ถอยกลับ) อย่างเดียวกัน.

ภิกษุ ท.! เหล่าโคหนุ่มและโคสาวที่รุ่นๆ ก็ได้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคา ถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดี; ภิกษุ ท.! ฉันใดก็ฉันนั้น : เหล่าภิกษุผู้เป็นสกทาคามี เพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญโญชน์ 3 และเพราะทำราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบาง จักมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้น แล้วก็จักกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้; แม้ภิกษุเหล่านั้น ก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมาร ตรงไปฝั่งโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดี อย่างเดียวกัน

ภิกษุ ท.! เหล่าลูกโคและโคที่ซูบผอม ก็ได้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคา ถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดี; ภิกษุ ท.! ฉันใดก็ฉันนั้น : ที่เหล่าภิกษุผู้เป็นโสดาบัน เพราะความสิ้นไปแห่งสัญโญชน์ 3 มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา ผู้เที่ยงแท้ ต่อการตรัสรู้ข้างหน้า; แม้ภิกษุเหล่านั้น ก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมาร ตรงไปฝั่งโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดี (ได้ในภายหลัง) อย่างเดียวกัน

ภิกษุ ท.! ลูกโคอ่อนที่เกิดในวันนั้น ว่ายไปตามเสียงร้องของแม่ ก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคา ถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดี; ภิกษุ ท.! ฉันใดก็ฉันนั้น : ที่เหล่าภิกษุ ผุ้แล่นไปตามกระแสแห่งธรรม023.1 ผู้แล่นไปตามกระแสแห่งสัทธา,023.2 แม้ภิกษุเหล่านั้น ก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมาร ตรงไปยังฝั่นโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดี (ได้ในภายหลัง) อย่างเดียวกัน แล.

- บาลี พระพุทธภาษิต จูฬโคปาลสูตร มู.ม. 12/418/390, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ที่ฝั่งแม่น้ำคงคา ใกล้เมืองอุกกเวลา, แคว้นวัชชี.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง