[Font : 15 ]
| |
รูปและรูปอาศัย |  

ภิกษุ ท.! มหาภูต (ธาตุ) 4 อยาง และรูปที่อาศัยมหาภูต 4 อยางเหลานั้นดวย; นี้ เรียกวา รูป.

- นิทาน. สํ. 16/4/14; และ ขนฺธ. สํ. 17/72/113.

ภิกษุ ท.! ภิกษุ ชื่อวาผูไมรูจัก รูป เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท.! ภิกษุ ในกรณีนี้ ยอมไมรูตามเปนจริง วา "รูป ชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น คือมหาภูต 4 อยาง และรูปที่อาศัยมหาภูต 4 อยางเหลานั้นดวย" ดังนี้. ภิกษุ ท.! นี้แล เรียกวา ภิกษุ ผูไมรูจักรูป.

- เอกาทสก. อํ. 24/378/224.

ภิกษุ ุ ท .! ภิกษุ ชื่อ วา ผูรูจัก รูปเป็นอยางไรเล่า ? ภิกษุ ท .!ภิกษุ ในกรณีนี้ ย่อมรูตามเปนจริง วา "รูปชนิดใดชนิดหนึ่งนั้นคือ มหาภูต 4 อยาง และรูปที่อาศัยมหาภูต 4 อยางเหลานั้นดวย" ดังนี้. ภิกษุ ท.! นี้แลเรียกวา ภิกษุ ผูรูจักรูป.

- เอกาทสก. อํ. 24/381/224.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง