[Font : 15 ]
| |
ครั้งมีพระชาติเป็น เวลามพราหมณ์ |  

คหบดี! ในกาลดึกดำบรรพ์ ได้มีพราหมณ์ผู้หนึ่ง ชื่อเวลามะ.เวลามพราหมณ์นั้น ได้บริจาคทานอันเป็นทานอย่างใหญ่หลวง เห็นปานนี้คือ :-

ได้ให้ถาดทองจำนวน 84,000 อันบรรจุเต็มด้วยเงิน. ได้ให้ถาดเงินจำนวน 84,000 อันบรรจุเต็มด้วยทอง. ได้ให้ถาดสำริดจำนวน 84,000 อันบรรจุเต็มด้วยเงิน. ได้ให้ช้างจำนวน 84,000 ประดับแล้วด้วยเครื่องทอง ธง ก็ทำด้วยทอง ตาข่ายเครื่องปิด ก็ล้วนทำด้วยทอง.ได้ให้รถจำนวน 84,000 หุ้มบุด้วยหนังราชสีห์ ด้วยหนังพยัคฆ์ด้วยหนังเสือเหลือง ด้วยผ้ากัมพลเหลือง ประดับไปแล้วด้วยเครื่องทอง ธงก็ทำด้วยทอง ตาข่ายเครื่องปิด ก็ล้วนทำด้วยทอง. ได้ให้แม่โคนมจำนวน 84,000 ล้วนกำลังมีนมไหลรูดรองได้. ได้ให้นางสาวน้อยจำนวน 84,000 ซึ่งแต่ละนางมีตุ้มหูประดับมณี. ได้ให้บัลลังก์จำนวน 84,000 ซึ่งลาดด้วยขนเจียม ลาดด้วยสักหบาด ลาดด้วยผ้าปักลวดลายลาดด้วยเครื่องลาดที่ทำด้วยหนังชะมด มีเพดานแดง มีหมอนข้างแดง. ได้ให้ผ้าจำนวน 84,000 คือ ผ้าทอด้วยเปลือกไม้อันละเอียดอ่อน ผ้าไหมอันละเอียดอ่อน ผ้าฝ้ายอันละเอียดอ่อน. ฉะนั้น จึงไม่ต้องกล่าวถึงการให้ข้าวให้น้ำ ให้ของเคี้ยวของบริโภค ให้เครื่องลูบไล้เครื่องทา และให้เครื่องนอน. เวลามพราหมณ์นั้นบริจาคให้ไหๆ เหมือนแม่น้ำไหลไม่ขาดสาย.

คหบดี! ก็ความคิดอาจมีแก่ท่านว่าผู้อื่นต่างหาก ที่เป็นเวลามพราหมณ์ผู้ให้ทานอันใหญ่หลวงในครั้งนั้น. คหบดี! ท่านไม่ควรคิดไปอย่างนั้น,เรานี่เองได้เป็นเวลามพราหมณ์ในสมัยนั้น เราเอง ได้บริจาคทานอันใหญ่หลวงนั้น. คหบดี! ก็แต่ว่า การให้ทานในครั้งกระโน้น ใครๆ ที่จะสมควรรับทักษิณาทานมิได้มีเลย, ใครๆ ที่จะช่วยให้การให้ทักษิณาทานนั้นบริสุทธิ์ได้ก็ไม่มีเลย.

- บาลี นวก. อํ. 23/406/224. ตรัสแก่อนาถปิณฑิกคหบดี ที่อารามเชตวัน.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง