[Font : 15 ]
| |
ต้นเหตุแห่งมิจฉาทิฏฐิ - สัมมาทิฏฐิ |  

ก. แห่งมิจฉาทิฏฐิ

ภิกษุ ท. ! ปัจจัย 2 อย่างเหล่านี้ เพื่อความเกิดขึ้นแห่งมิจฉาทิฏฐิ. 2 อย่างเหล่าไหนเล่า ? 2 อย่าง คือ :-

การโฆษณาของคนเหล่าอื่น (ปรโต โฆโส).

การกระทำในใจโดยไม่แยบคาย (อโยนิโส มนสิกาโร).

ภิกษุ ท. ! ปัจจัยสองอย่างเหล่านี้แล เพื่อความเกิดขึ้นแห่งมิจฉาทิฏฐิ.

ข. แห่งสัมมาทิฏฐิ

ภิกษุ ท. ! ปัจจัย 2 อย่างเหล่านี้ เพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ. 2 อย่างเหล่าไหนเล่า ? 2 อย่าง คือ :-

การโฆษณาของคนเหล่าอื่น (ปรโต โฆโส).

การกระทำในใจโดยแยบคาย (โยนิโส มนสิกาโร).

ภิกษุ ท. ! ปัจจัย 2 อย่างเหล่านี้แล เพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ.

- ทุก. อํ. 20/109 - 110/370 - 371.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง