[Font : 15 ]
| |
การเกิดขึ้นของธาตุ 4 เท่ากับการเกิดขึ้นของทุกข์ |  

ภิกษุ ท.! การเกิดขึ้น การตั้งอยู การเกิดโดยยิ่ง และความปรากฏของปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ใด ๆ นั่นเทากับ เปนการเกิดขึ้นของทุกข, เปนการตั้งอยู ของสิ่งซึ่งมีปรกติเสียดแทงทั้งหลาย, และเปนความปรากฏของชราและมรณะ.

- นิทาน. สํ. 16/208/414.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง