[Font : 15 ]
| |
ตามเสียงของเทวดาบางคน : ใครดูหมิ่นความอดทนของพระโคดมก็เท่ากับคนไม่มีตา |  

(ในคราวที่พระองค์ ทรงอาพาธด้วยสะเก็ดหินกระทบ ประทับอยู่ที่มัททกุจฉิมิคทายวัน เสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้า ทรงมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนานั้นได้ ไม่กระวนกระวาย ประทับสีหไสยาอยู่. เทวดาพวกสตุลลปกายิกาจำนวนหนึ่ง เข้ามาเฝ้า กล่าวอุทานในที่เฉพาะพระพักตร์ : เทวดาตนหนึ่ง กล่าวว่า ทรงอดทนเหมือนช้าง; ตนหนึ่งกล่าวว่า ทรงอดทนเหมือนสีหะ; ตนหนึ่ง ว่า เหมือนม้าอาชาไนย; ตนหนึ่ง ว่า เหมือนโคจ่าฝูง; ตนหนึ่ง ว่า เหมือนโคลากเข็น; ตนหนึ่ง ว่า เหมือนสัตว์สำหรับออกศึกที่ฝึกดีแล้ว. เทวดาตนสุดท้าย ได้กล่าวอุทาน ดังต่อไปนี้ว่า :-)

ท่านจงดูสมาธิ (ของพระสมณโคดม) ที่อบรมดีแล้ว; จงดูจิตที่หลุดพ้นดีแล้ว ที่ไม่ฟูขึ้นเพราะอภิชฌา ไม่แฟบลงเพราะโทมนัส และไม่ต้องข่มต้องห้ามด้วยสสังขารธรรมอีกต่อไป, (ของพระสมณโคดม) บุคคลใด สำคัญบุรุษผู้เปรียบได้ด้วยนาคะ เปรียบได้ด้วยสีหะ เปรียบได้ด้วยม้าอาชาไนย เปรียบได้ด้วยโคจ่าฝูงเปรียบได้ด้วยโคลากเข็น เปรียบได้ด้วยสัตว์สำหรับออกศึกที่ฝึกดีแล้ว ว่าเป็นบุรุษที่ควรดูหมิ่น; ผู้นั้นเห็นจะเป็นอื่นไปไม่ได้ นอกจากเป็นผู้ไม่มีตาจะดู ดังนี้.

- บาลี สคา. สํ. 15/39/130.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง