[Font : 15 ]
| |
อุทเทศแห่งจตุราริยสัจ

ภิกษุ ท.! ตถาคต ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ไดประกาศอนุตตรธรรมจักรใหเปนไปแลว ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลนครพาราณสี, เปนธรรมจักรที่สมณะหรือพราหมณ, เทพ มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลกจะตานทานใหหมุนกลับมิได ขอนี้คือ การบอก การแสดง การบัญญัติ การแตงตั้งการเปดเผย การจําแนก และการทําใหเขาใจไดงาย ซึ่งความจริงอันประเสริฐ 4 อยาง. 4 อยางเหลาไหนเหลา ? 4 อยางไดแก ความจริงอันประเสริฐคือ ทุกข, ความจริงอันประเสริฐคือ เหตุใหเกิดทุกข, ความจริงอันประเสริฐคือ ความดับไมเหลือของทุกข, และ ความอันจริงประเสริฐคือ ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข.

ภิกษุ ท.! ตถาคต ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ไดประกาศอนุตตรธรรมจักรใหเปนไปแลว ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลนครพาราณสี, เปนธรรมจักร ที่สมณะหรือพราหมณ, เทพ มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลก จะตานทานใหหมุนกลับมิได ขอนี้คือ การบอก การแสดง การบัญญัติ การแตงตั้ง การเปดเผย การจําแนก และการทําใหเขาใจไดงาย ซึ่งความจริงอันประเสริฐ 4 อยาง เหลานี้แล.

- อุปริ. ม. 14/449/699.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง