[Font : 15 ]
| |
เวทนา 6 |  

ภิกษุ ท.! เวทนา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท.! หมู่แหงเวทนาหกเหลานี้ คือ เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางตา, เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางหู, เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางจมูก, เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางลิ้น, เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางกาย, และ เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางใจ. ภิกษุ ท.! .นี้เรียกวา เวทนา.

- ขนฺธ. สํ. 17/73/114


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง