[Font : 15 ]
| |
: ทรงมีคณะสงฆ์ที่ชุ่มชื่นผ่องใส |  

ข้ออื่นยังมีอีก, พระองค์ผู้เจริญ! หม่อมฉันเที่ยวไปเนือง ๆจากอารามนี้สู่อารามนั้น จากสวนนี้สู่สวนนั้น, ได้เห็นสมณพราหมณ์พวกหนึ่งซูบผอม เศร้าหมอง ผิวพรรณทราม ผอมเหลือง สะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นเห็นจะไม่ประสงค์มองดูใครเสียเลย. หม่อมฉันมีความเห็นว่า ท่านพวกนี้คงฝืนใจประพฤติพรหมจรรย์เป็นแน่ หรือมิฉะนั้น ก็ยังมีบาปอย่างหนึ่ง ซึ่งท่านเหล่านี้ทำแล้วปกปิดไว้ จึงเป็นผู้ซูบผอมเศร้าหมอง ผิวพรรณทราม ผอมเหลืองสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็น ราวกะไม่ประสงค์มองดูใครเสียเลย. หม่อมฉันเข้าไปหาแล้วถามว่า เหตุไรจึงเป็นดังนั้น, ท่านเหล่านั้นตอบว่า "ข้าแต่มหาราช! พวกเรามีโรคเนื่องมาเป็นเผ่าพันธุ์", ดังนี้. ส่วนภิกษุในศาสนานี้ หม่อมฉันเห็นท่านร่าเริงและรื่นเริง ส่อความรู้สึกภายในใจอันสูงขึ้นและสูงขึ้น มีรูปน่าปลื้มใจมีอินทรีย์ชุ่มชื่น มีความขวนขวายน้อย มีขนอันตกราบ05.45 มีชีวิตเป็นไปด้วยของที่ผู้อื่นให้ มีใจเป็นดุจมฤค (อ่อนโยน). หม่อมฉัน มีความเห็นว่าท่านเหล่านี้ คงรู้คุณวิเศษอันโอฬาร ในศาสนาของพระผู้มีพระภาค ยิ่งขึ้นกว่าเก่า ๆเป็นแน่ จึงเป็นดังนั้น. พระองค์ผู้เจริญ! แม้นี้ก็เป็นข้อสังเกตของหม่อมฉันในพระผู้มีพระภาค.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง