[Font : 15 ]
| |
ตัวอย่างเพียงส่วนน้อย ของความสุข |  

พราหมณ์! วัว 14 ตัว จะได้หายหาไม่พบ 6 วันมาแล้ว แก่เราก็หามิได้ เพราะเหตุนั้นแหละพราหมณ์! เราจึงเป็นผู้มีความสุข. ต้นงาในไร่จะยับเยินมีใบเหลือเพียง 2-3 ใบ แก่เราก็หามิได้ เพราะเหตุนั้นแหละพราหมณ์!เราจึงเป็นผู้มีความสุข. พวกหนูจะกระโดดโลดเต้นในยุ้งเปล่า แก่เราก็หามิได้เพราะเหตุนั้นแหละพราหมณ์! เราจึงเป็นผู้มีความสุข. ที่นอนที่ละเลยไว้ตั้ง๗ เดือน (มิได้ชำระเพราะไม่มีเวลาพอ) เกลื่อนไปด้วยสัตว์ตัวเล็ก ๆ จะมีแก่เราก็หามิได้ เพราะเหตุนั้นแหละ พราหมณ์! เราจึงเป็นผู้มีความสุข. ลูกเล็กหญิงชายของลูกสาวที่เป็นหม้าย มีลูกติดคนหนึ่งบ้าง 2 คนบ้าง จะมีแก่เราก็หามิได้เพราะเหตุนั้นแหละ พราหมณ์! เราจึงเป็นผู้มีความสุข. โรคผอมเหลืองตัวสะพรั่งด้วยจุดเมล็ดงา จะมีแก่เราก็หามิได้, เพราะเหตุนั้นแหละ พราหมณ์!เราจึงเป็นผู้มีความสุข. เราจะถูกปลุกด้วยการถีบเตะทั้งนอนหลับก็หามิได้เพราะเหตุนั้นแหละพราหมณ์! เราจึงเป็นผู้มีความสุข. พวกเจ้าหนี้ที่มาทวงหนี้แต่เช้าตรู่ว่า "จงใช้หนี้, จงใช้หนี้" ดังนี้ จะมีแก่เราก็หามิได้ เพราะเหตุนั้นแหละ พราหมณ์! เราจึงเป็นผู้มีความสุข.

- บาลี พราหมณสํยุตต์ สคา. สฺ. 15/250/669. ตรัสแก่พราหมณ์ภารทวาชโคตรผู้หนึ่งที่กลางป่าชัฎ แห่งแคว้นโกศล.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง