[Font : 15 ]
| |
ตามเสียงของโสณทัณฑพราหมณ์ : ทรงมีคุณสมบัติสูงทุกประการ |  

พวกพราหมณ์ 500 คนได้กล่าวทัดทาน ห้ามมิให้โสณทัณฑพราหมณ์เจ้าเมืองจัมปาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค กลัวว่าจะเสื่อมเสียเกียรติยศของพวกพราหมณ์ชั้นสูงสุดไป. โสณทัณฑพราหมณ์ได้กล่าวเหตุผลที่เขาควรจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคดังต่อไปนี้ :

ดูก่อน ท่านผู้เจริญ ท.! ถ้าเช่นนั้น ขอพวกท่านจงฟังคำของข้าพเจ้าบ้าง ว่าทำไมพวกเราจึงเป็นฝ่ายที่ควรไปเฝ้า เยี่ยมพระสมณโคดม แทนที่จะให้พระสมณโคดม เสด็จมาหาพวกเรา. เท่าที่เราได้ทราบมาแล้ว : พระสมณโคดม มีชาติอันดีทั้ง 2 ฝ่าย คือ ทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดา ถือปฏิสนธิในครรภ์อันบริสุทธิ์ตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษ, เป็นผู้ที่ไม่มีใครคัดง้างท้วงติงได้ด้วยการกล่าวถึงชาติ, นี่ก็เป็นข้อหนึ่ง ที่พวกเราควรไปเฝ้าเยี่ยมพระสมณโคดมแทนที่จะให้พระสมณโคดม เสด็จมาหาพวกเรา.

พระสมณโคดม ทรงละหมู่พระญาติวงศ์อันใหญ่ยิ่ง แล้วออกผนวชนี่ก็เป็นข้อหนึ่ง ที่ ฯลฯ.05.41 พระสมณโคดม ทรงสละเงินและทองเป็นอันมาก ทั้งที่อยู่ในแผ่นดิน และนำขึ้นจากดินแล้ว ออกผนวชแล้ว, นี่ก็เป็นข้อหนึ่ง ฯลฯ.

พระสมณโคดม ยังเป็นผู้หนุ่มแน่น มีผมดำสนิท ประกอบด้วยเยาว์ที่กำลังเจริญ ตั้งอยู่ในปฐมวัย ออกจากเรือน บวชไม่หวังประโยชน์เกื้อกูลด้วยเรือน แล้ว, ฯลฯ. พระสมณโคดมนั้น, ขณะเมื่อมารดาบิดา ไม่ปรารถนาให้ออกบวช กำลังมีหน้าเต็มไปด้วยน้ำตา ทรงกันแสงอยู่. ท่านได้ปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้าย้อมด้วยน้ำฝาด ออกบวชจากเรือน ไม่หวังประโยชน์เกื้อกูลด้วยเรือนแล้ว, ฯลฯ.

พระสมณโคดม มีรูปผุ่งผาย ควรแก่การดู เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส ประกอบด้วยความงามแห่งผิวพรรณเป็นอย่างยิ่ง มีผิวพรรณเหมือนมหาพรหม มีทรวดทรงเหมือนมหาพรหม น่าดูมิใช่เล็กน้อย ฯลฯ. พระสมณโคดมเป็นผู้มีศีล มีศีลอันประเสริฐ มีศีลเป็นกุศล ประกอบพร้อมด้วยศีลอันเป็นกุศล, ฯลฯ.

พระสมณโคดม เป็นผู้มีวาจาไพเราะ ให้กึกก้องด้วยอุทาหรณ์อันไพเราะ ประกอบด้วยวาจา อันเป็นที่ชอบใจแห่งชาวเมือง ไม่กึกก้อง ไม่พล่าม, สามารถให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อความ, ฯลฯ. พระสมณโคดมเป็นอาจารย์ และประธานอาจารย์แห่งชนเป็นอันมาก, ฯลฯ.

พระสมณโคดม เป็นผู้สิ้นกามราคะ ปราศจากความกระเสือกกระสนในกาม, ฯลฯ. พระสมณโคดมเป็นผู้กล่าวสอนลัทธิกรรม กล่าวสอนกิริยา ชักนำสัตว์ในความดี, ฯลฯ.

พระสมณโคดม ออกผนวชจากตระกูลอันสูง คือตระกูลกษัตริย์อันไม่ระคนด้วยตระกูลอื่น, ฯลฯ. พระสมณโคดม ออกผนวชจากตระกูลอันมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก, ฯลฯ.

พระสมณโคดม เป็นผู้ที่มหาชนชาวแคว้นนอกๆ ชาวชนบทนอกๆ ก็มาแล้ว เพื่อสอบถามข้อสงสัย, ฯลฯ. พระสมณโคดมเป็นผู้ที่เทวดาจำนวนพันเป็นอเนก ถือเอาเป็นสรณะด้วยการมอบชีวิต, ฯลฯ.

พระสมณโคดม มีเกีรติศัพท์อันงดงาม ฟุ้งไปแล้ว อย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเอง สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้ไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นครูของเทวดาแลมนุษย์ เป็นผู้เบิกบาน จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดั่งนี้, ฯลฯ.

พระสมณโคดม เป็นผู้ประกอบด้วยมหาปุริสลักขณะ 32 ประการ, ฯลฯ.พระสมณโคดม เป็นผู้มีปรกติกล่าวคำต้อนรับเชื้อเชิญ มีถ้อยคำนุ่มนวล หน้าตาเบิกบาน ไม่สยิ้ว ไม่อิดเอื้อน เป็นผู้มีถ้อยคำถูกต้องและกาละเทสะสำหรับทักทายเขาก่อน, ฯลฯ.

พระสมณโคดม เป็นผู้ที่ บริษัททั้ง 4 สักการะ เคารพ นับถือบูชานอบน้อมแล้ว, ฯลฯ. เทวดา และมนุษย์เป็นอันมาก เลื่อมใสอย่างยิ่งแล้วเฉพาะพระสมณโคดม, ฯลฯ.

พระสมณโคดม ประทับอยู่ ณ บ้านหรือนิคมใด อมนุษย์ย่อมไม่รบกวนมนุษย์ในบ้านหรือนิคมนั้น, ฯลฯ. พระสมณโคดมเป็นผู้มีหมู่มีคณะ เป็นอาจารย์ผู้ฝึกฝนหมู่คณะ ปรากฏว่าเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาเจ้าลัทธิทั้งหลาย อันมีอยู่เกลื่อนกล่น, เกียรติยศเกิดแก่สมณพราหมณ์เจ้าลัทธิเหล่านั้น ด้วยอาการอย่างใด แต่จะเกิดแก่พระสมณโคดมด้วยอาการอย่างนั้น ก็หามิได้ ที่แท้ เกียรติยศเกิดแก่พระสมณโคดมเพราะความสมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ อันไม่ยิ่งไปกว่า, ฯลฯ.

พระเจ้าพิมพิสาร ผู้จอมทัพ ราชาแห่งมคธ พร้อมด้วยบุตรและภรรยาบริษัทและอมาตย์ ได้ถึงพระสมณโคดมเป็นสรณะจนตลอดชีวิต, ฯลฯ. พระเจ้าปเสนทิโกศล พร้อมด้วยบุตรภรรยา บริษัท และอมาตย์ ก็ถึงพระสมณโคดมเป็นสรณะ จนตลอดชีวิต, ฯลฯ. พราหมณ์โปกขรสาติ พร้อมด้วยบุตรภรรยา บริษัท และอมาตย์ ก็ถึงพระสมณโคดมเป็นสรณะ จนตลอดชีวิต, ฯลฯ.พระสมณโคดม เป็นผู้ที่พระเจ้าพิมพิสารผู้จอมทัพ ผู้ราชาแห่งมคธ, พระเจ้าปเสนทิโกศล, และพราหมณ์โปกขรสาติ สักการะ เคารพ นับถือ บูชานอบน้อม แล้ว, ฯลฯ.

พระสมนโคดม เสด็จมาถึงเมืองจัมปา ประทับอยู่ที่แทบฝั่งสระโบกขรณีชื่อ คัคครา ใกล้นครจัมปานี่แล้ว. ท่านผู้เจริญ ท.! ก็สมณะหรือพราหมณ์ไร ๆก็ตาม ที่มาถึงคามเขตของเรา ก็เป็นแขกของพวกเรา. ขึ้นชื่อว่าแขกย่อมเป็นผู้ที่พวกเราควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อม. พระสมณโคดมก็ถึงแล้ว เพราะเหตุนั้น พระสมณโคดม จึงเป็นแขกของพวกเรา เป็นแขกที่พวกเราควรสักการะ เคารพนับถือ บูชา นอบน้อม, นี่ก็อีกข้อหนึ่งที่พระสมณโคดม ไม่ควรเสด็จมาหาพวกเรา; ที่แท้ พวกเรานั่นแหละควรไปเยี่ยมเฝ้าพระสมณโคดม.

เราพรรณนาเกียรติคุณของท่านโคตมะอยู่เพียงเท่านี้ ก็จริงแล แต่พระสมณโคดม จะประกอบด้วยเกียรติคุณเพียงเท่านั้น ก็หาไม่ ที่แท้ พระสมณโคดมนั้นมีเกียรติคุณมาก หาประมาณมิได้.

- เสียงของโสณทัณฑพราหมณ์ บอกกล่าวแก่พวกพราหมณ์ด้วยกัน ที่ทัดทานตนในการจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค. สี.ที. 9/146/182.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง