[Font : 15 ]
| |
สิ่งสงเคราะห์สัมมาทิฏฐิให้ออกผล |  

ภิกษุ ท. ! สัมมาทิฏฐิ อันองค์ธรรม 5 ประการอนุเคราะห์แล้ว ย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผล เป็นอานิสงส์ และมีปัญญาวิมุตติเป็นผล เป็นอานิสงส์.

5 ประการเหล่าไหนเล่า ? 5 ประการ คือ ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ :

1. สัมมาทิฏฐิ เป็นธรรมอัน ศีล อนุเคราะห์แล้ว ;

2. สัมมาทิฏฐิ เป็นธรรมอัน สูตร14.12 อนุเคราะห์แล้ว ;

3. สัมมาทิฏฐิ เป็นธรรมอัน สากัจฉา14.13 อนุเคราะห์แล้ว ;

4. สัมมาทิฏฐิ เป็นธรรมอัน สมถะ อนุเคราะห์แล้ว ;

5. สัมมาทิฏฐิ เป็นธรรมอัน วิปัสสนา อนุเคราะห์แล้ว ;

ภิกษุ ท. ! สัมมาทิฏฐิ อันองค์ธรรม 5 ประการเหล่านี้แล อนุเคราะห์แล้ว ย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผล เป็นอานิสงส์ และมีปัญญาวิมุตติเป็นผล เป็นอานิสงส์.

- ปญฺจก. อํ. 22/22/25.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง