[Font : 15 ]
| |
หลักสำคัญในพระพุทธศาสนา (: ง.หลักปฏิบัติเพื่อความไม่ยึดมั่น)

คำบรรยายหลักพุทธธรรมครั้งที่ 8/2505

เรื่อง

หลักธรรมสำคัญในพุทธศาสนา (ต่อ)

ง. หลักปฏิบัติเพื่อความไม่ยึดมั่น

พระราชชัยกวี (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

บรรยายอบรมผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษาประจำปี 2505

ณ ห้องบรรยาย แห่งกระทรวงยุติธรรม

4 กรกฎาคม 2505

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

ในโอกาสแห่งการบรรยายครั้งที่แปดนี้ อาตมาจะได้กล่าวถึงหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความไม่ยึดมั่น ; เมื่อฟังดูเผินๆ รู้สึกคล้ายกับว่า จะสอนเรื่องไปนิพพาน หรือบรรลุมรรคผลนิพพานกันทีเดียว ; เพราะว่าพวกชาววัดชาวบ้านทั่วๆ ไป เขาเห็นว่าเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้ มันเป็นเรื่องสำหรับเป็นพระอรหันต์ เพราะฉะนั้นเขาจึงจัดไว้ในฐานะเรื่องที่จะไปนิพพาน ถ้าเข้าใจไปอย่างนี้ก็เป็นเรื่องน่าหัว แต่ตามที่เป็นจริงนั้นขอให้เข้าใจอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ว่าเรื่องทั้งหมดมันมีเพียงเรื่องเดียว แนวเดียวว่า เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่น ก็ไม่เห็นแก่ตน เมื่อไม่เห็นแก่ตน ก็ไม่มีทางที่จะผิดนับตั้งแต่ศีลเล็กๆ น้อยๆ ขึ้นไป หรือแม้แต่ผิดมรรยาทที่ต่ำลงไปกว่านั้นอีก. ขอให้มองเห็นความกว้างขวาง ขอบเขตที่กว้างขวางของคำว่า ยึดมั่นถือมั่นหรือไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ตาม ที่มันตรงกันข้าม ; คนเราทำผิดทุกอย่างเพราะเห็นแก่ตัวทั้งนั้น ทีนี้เมื่อไม่เห็นแก่ตัว มันก็ไม่มีทางที่จะทำผิด. ความไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงเป็นสิ่ง


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ