[Font : 15 ]
| |
อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น ปฏิจจสมุปบาท ต่างๆ แบบ

-13-

เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2515

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย !

การบรรยายเรื่อง อิทัปปัจจยตา ในครั้งที่ 13 นี้ จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าอิทัปปัจจยตา ในฐานะที่เป็นแบบของ ปฏิจจสมุปบาทต่างๆ แบบ. ข้อนี้หมายความว่า อิทัปปัจจยตาเป็นคำรวม ที่อาจเรียงความกระจายออกไปได้เป็น ปฏิจจสมุปบาท, และปฏิจจสมุปบาทนี้ ก็อาจจะกล่าวได้หลายๆ แบบ : หลายแบบก็เพราะว่ากล่าวอย่างสั้นๆ ย่อๆ ไม่กี่อาการก็มี, มากอาการก็มี, โดยตรงก็มี, โดยอ้อมก็มี.

การบรรยายในครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้ายของเรื่อง อิทัปปัจจยตา ดังนั้น มันจึงเป็นเสมือนการสรุปรวมความเรื่อง อิทัปปัจจยตา อยู่ในตัว.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ