[Font : 15 ]
| |
พระพุทธเจ้าทั้งในอดีต - อนาคต - ปัจจุบัน ล้วนแต่ตรัสรู้อริยสัจ 4 |  

ภิกษุ ท.! พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาองคใด ๆ ไดตรัสรูตามเปนจริงไปแลว ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต, ทานทั้งหลายเหลานั้น ไดตรัสรูตามเปนจริง ซึ่งความจริงอันประเสริฐ 4 อยาง. ภิกษุ ท.! พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาองคใด ๆ จักไดตรัสรูตามเปนจริง ตอกาลยืดยาวนานฝายอนาคต, ทานทั้งหลายเหลานั้น ก็จักไดตรัสรูตามเปนจริง ซึ่งความจริงอันประเสริฐ 4 อยาง. ภิกษุ ท.! แมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ผูตรัสรูตามเปนจริงอยู ในกาลเปนปจจุบันนี้ ก็ไดตรัสรู้อยู ซึ่งความจริงอันประเสริฐ 4 อยาง. ความจริงอันประเสริฐ 4 อยางนั้น เหลาไหนเลา ? 4 อยางคือ ความจริงอันประเสริฐคือ ทุกข. ความจริงอันประเสริฐ คือ เหตุใหเกิดทุกข, ความจริงอันประเสริฐ คือ ความดับไมเหลือของทุกข, และความจริงอันประเสริฐ คือ ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข.

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียรเพื่อใหรูตามเปนจริง วา "นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข. และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;" ดังนี้เถิด.

- มหาวาร. สํ. 19/543/1704.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง