[Font : 15 ]
| |
เนื้อนาบุญ เกิดจากการหมดพิษสงทางใจ |  

ภิกษุ ท.! ภิกษุ เมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 อย่างแล้ว ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชา ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำบุญ ควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า. องค์ประกอบ 5 อย่างอะไรบ้างเหล่า? 5 อย่างคือ ภิกษุในกรณีนี้:-

(1) เป็นผู้สมบูรณ์ด้วย ศีล,

(2) เป็นผู้สมบูรณ์ด้วย สมาธิ,

(3) เป็นผู้สมบูรณ์ด้วย ปัญญา,

(4) เป็นผู้สมบูรณ์ด้วย วิมุตติ,

(5) เป็นผู้สมบูรณ์ด้วย วิมุตติญาณทัสสนะ.

(อีกสูตรหนี่ง)024.10

(1) เป็นผู้ประกอบด้วย สีลขันธ์อันเป็นอเสขะ,

(2) เป็นผู้ประกอบด้วย สมาธิขันธ์อันเป็นอเสขะ,

(3) เป็นผู้ประกอบด้วย ปัญญาขันธ์อันเป็นอเสขะ,

(4) เป็นผู้ประกอบด้วย วิมุตติขันธ์อันเป็นอเสขะ,

(5) เป็นผู้ประกอบด้วย วิมุตติญาณทัสสนะขันธ์อันเป็นอเสขะ.

ภิกษุ ท.! ภิกษุ เมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 อย่างแล้ว ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชา ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำบุญ ควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.

- บาลี พระพุทธภาษิต ปญฺจก.อํ. 22/152/107.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง