[Font : 15 ]
| |
สักกายนิโรธ |  

ภิกษุ ท.! สักกายนิโรธ เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุ ท.! ความจางคลายดับไปไม่เหลือ ความสละทิ้ง ความสลัดคืน ความปล่อย ความทำไม่ให้มีที่อาศัย ซึ่งตัณหานั้นนั่นเอง.

ภิกษุ ท.! นี้เราเรียกว่า สักกายนิโรธ.

- ขนฺธ.สํ. 17/194/289.

(ตามธรรมดาการดับแห่งตัณหานี้ ตรัสเรียกว่า ทุกขนิโรธ แต่ในสูตรนี้ตรัสเรียกว่า สักกายนิโรธ. ในสูตรอื่น (17/192/277) ตรัสเรียกว่า สักกายนิโรธันตะ ก็มี).


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง