[Font : 15 ]
| |
ลัทธิของพระองค์กับของผู้อื่น |  

กัสสปะ! มีสมณพราหมณ์บางพวก ที่เป็นบัณฑิต มีปัญญาพอตัวเคยทำปรวาทีมาแล้ว มีปัญญาแหลมดุจแทงถูกขนทราย, ดูเที่ยวทำลายอยู่ซึ่งความเห็นของเขาอื่นด้วยปัญญาตน. บัณฑิตเหล่านั้น ลงกันได้กับเราในบางฐานะ (บางเรื่อง), ไม่ลงกัน ได้ในบางฐานะ: บางอย่างพวกนั้นกล่าวว่าดี พวกเราก็กล่าวว่าดี,บางอย่างพวกนั้นกล่าวว่าไม่ดี พวกเราก็กล่าวว่าไม่ดี, บางอย่างพวกนั้นกล่าวว่าดีพวกเรากล่าวว่าไม่ดี, บางอย่างพวกนั้นกล่าวว่าไม่ดี พวกเรากล่าวว่าดี; บางอย่างพวกเรากล่าวว่า ดี พวกนั้นก็กล่าวว่า ดี, บางอย่างพวกเรากล่าวว่า ไม่ดี พวกนั้นก็กล่าวว่า ไม่ดี, บางอย่างพวกเรากล่าวว่า ดี พวกนั้นกล่าวว่า ไม่ดี, บางอย่างพวกเรากล่าวว่า ไม่ดี พวกนั้นกล่าวว่า ดี ดังนี้. เราเข้าไปหาบัณฑิตเหล่านั้นแล้ว กล่าวว่าแน่ะท่าน! ในบรรดาฐานะเหล่านั้นๆ ฐานะใดลงกันไม่ได้ ฐานะนั้น จงยกไว้...ฯลฯ... (พูดกันแต่เรื่องที่ลงกันได้).

- บาลี มหาสีหนาทสูตร สี.ที. 9/206/261. ตรัสแก่อเจลกัสสปะ ที่กัณณกถลมิคทายวัน.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง