[Font : 15 ]
| |
การรู้อริยสัจเป็นของไม่เหลือวิสัย พระอริยบุคคลจึงมีปริมาณมาก

วัจฉะ ! ภิกษุผูสาวกของเรา บรรลุเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันไมมีอาสวะ เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ไดกระทำใหแจงแลว ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ มีอยูไมใชรอยเดียว ไมใชสองรอย ไมใชสามรอย ไมใชสี่รอย ไมใชหารอย มีอยูมากกวามาก โดยแท

วัจฉะ! ภิกษุณีผูสาวิกาของเรา บรรลุเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันไมมีอาสวะ เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ไดกระทำใหแจงแลว ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ มีอยูไมใชรอยเดียว ไมใชสองรอย ไมใชสามรอย ไมใชสี่รอย ไมใชหารอย มีอยูมากกวามาก โดยแท้

วัจฉะ ! อุบาสก ผูสาวกของเรา พวกเปนคฤหัสถนุงขาว อยูประพฤติกับผูประพฤติพรหมจรรย, เปน โอปปาติกสัตว (พระอนาคามี) มีปรกติปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้น ไมเวียนกลับจากภพนั้นเปนธรรมดา, เพราะความสิ้นไปแหงสัญโญชนมีสวนในเบื้องต่ำหาอยาง ก็ มีอยูไมใชรอยเดียว ฯลฯ ไมใชหารอยมีอยูมากกวามาก โดยแท.

วัจฉะ ! อุบาสก ผูสาวกของเรา พวกเปนคฤหัสถนุงขาว ยังบริโภคกาม เปนผูทําตามคําสอน เป็นผู้สนองโอวาท มีความสงสัยอันขามไดแลว ไมตองกลาวดวยความสงสัยวา นี่อะไร ๆ เป็นผู้ปราศจากความครั่นคราม ไมใชผูตองเชื่อตามคําของผูอื่น อยูประพฤติพรหมจรรยในศาสนาของพระศาสดา ก็ มีอยูไมใชรอยเดียว ฯลฯ ไมใชหารอย มีอยูมากกวามาก โดยแท.

วัจฉะ ! อุบาสิกา ผูสาวิกาของเรา พวกเปนหญิงคฤหัสถนุงขาว อยูประพฤติกับผูประพฤติพรหมจรรย เปน โอปปาติกสัตว (พระอนาคามี) มีปรกติปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้น ไมเวียนกลับจากภพนั้นเปนธรรมดา, เพราะความสิ้นไปแหงสัญโญชนมีสวนในเบื้องต่ำ 5 อยาง ก็ มีอยูไมใชรอยเดียว ฯลฯ ไมใชหารอย มีอยูโดยมากกวามากเปนแท.

วัจฉะ ! อุบาสิกา ผูสาวิกาของเรา พวกเปนหญิงคฤหัสถนุงขาว ยังบริโภคกาม เปนผู ทําตามคําสอน เปนผู สนองโอวาท มีความสงสัยอันขามไดแลว ไมตองกลาวดวยความสงสัยวานี่อะไร ๆ เปนปราศจากความครั่นคราม ไมตองเชื่อตามคําของผูอื่น อยูประพฤติพรหมจรรยในศาสนาของพระศาสดา ก็ มีอยูไมใชรอยเดียว ฯลฯ ไมใชหารอย มีอยูโดยมากกวามากเปนแท

- ม. ม. 13/251-253/255-256.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง