[Font : 15 ]
| |
เหตุปัจจัยของเบญจขันธ์ ก็ไม่เที่ยง |  

ภิกษุ ท .! รูปไมเที่ยง, ถึงแมเหตุ แมปจจัย เพื่อการบังเกิดขึ้นของรูป ก็ไมเที่ยง, รูป ที่เกิดจากเหตุปจจัย อันไมเที่ยงแลว จักเปนของเที่ยงไดอยางไร ;

ภิกษุ ท .! เวทนา ไม่เที่ยง, ถึงแม้เหตุ แม้ปจจัย เพื่อการบังเกิดขึ้นของเวทนา ก็ไมเที่ยง, เวทนา ที่เกิดจากเหตุปจจัย อันไมเที่ยงแลวจักเปนของเที่ยงไดอยางไร ;

ภิกษุ ท .! สัญญา ไม่เที่ยง, ถึงแมเหตุ แม้ปจจัย เพื่อการบังเกิดขึ้นของสัญญาก็ไมเที่ยง, สัญญา ที่เกิดจากเหตุปจจัย อันไมเที่ยง แลวจักเปนของเที่ยงไดอยางไร;

ภิกษุ ท.! สังขารทั้งหลาย ไมเที่ยง, ถึงแมเหตุ แมปจจัย เพื่อการบังเกิดขึ้นของสังขารทั้งหลาย ก็ไมเที่ยง, สังขาร ที่เกิดจากเหตุปจจัยอันไมเที่ยงแลว จักเปนของเที่ยงไดอยางไร ;

ภิกษุ ท .! วิญญาณ ไมเที่ยง, ถึงแมเหตุ แมปจจัย เพื่อการบังเกิดขึ้นของวิญญาณ ก็ไมเที่ยง, วิญญาณ ที่เกิดจากเหตุปจจัยอันไมเที่ยงแลว จักเปนของเที่ยงไดอยางไร .

- ขนฺธ. ส. 17/29/45


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง