[Font : 15 ]
| |
ความหมายของคำว่า "สัญญา" |  

ภิกษุ ท.! คนทั่วไป กลาวกันวา "สัญญา" เพราะอาศัยความหมายอะไรเลา? ภิกษุ ท.! เพราะกิริยาที่หมายรูไดพรอม มีอยู ในสิ่งนั้น (เชนนี้แล ) ดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกวา สัญญา. สิ่งนั้นย่อมหมายรูไดพรอม ซึ่งอะไร ? สิ่งนั้นย่อมหมายรูไดพรอม ซึ่งสีเขียวบาง, ย่อมหมายรูได้พรอมซึ่งสีเหลืองบาง, ย่อมหมายรูได้พรอมซึ่งสีแดงบ้าง, และยอมหมายรูได้พรอม ซึ่งสีขาวบ้าง (ดังนี้เป็นต้น ). ภิกษุ ท .! เพราะกิริยาที่หมายรูไดพรอมมีอยูในสิ่งนั้น (เชนนี้แล ) ดังนั้น สิ่งนั้น จึง ถูกเรียกว่าสัญญา.

- ขนฺธฺ. สํ. 17/105/159.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง