[Font : 15 ]
| |
ผลของจิตตภาวนาคือ มรรค ผล นิพพาน |  

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,

การบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่ 3 ในวันนี้ อาตมาก็ยังคงกล่าวคำบรรยายในลักษณะ ธรรมะเล่มน้อย ต่อไปตามเดิม แต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่า ผลของจิตตภาวนา คือ มรรค ผล นิพพาน.

ในครั้งแรก ที่สุดพูดถึง ธรรมชาติธรรมดาของจิต ว่ามันเป็นอย่างไร, จะเป็นอะไรได้บ้างเท่าไร, เพื่อให้รู้จักสิ่งที่รียกว่าจิต ให้สมควรแก่การที่เราจะพัฒนาจิต. ในครั้งที่ 2 พูดถึงจิตตภาวนา คือการพัฒนาจิต นั่นเอง. ขอให้สังเกตดูให้ดีๆ ว่า มันเนื่องกันอย่างที่จะไม่แยกจากกัน . ในวันนี้ก็จะกล่าวโดยหัวข้อว่า ผลของจิตตภาวนา คือ มรรค ผล นิพพาน, กล่าวถึงผลของจิตตภาวนา ในฐานะที่เป็น มรรค ผล นิพพาน.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง