[Font : 15 ]
| |
พฤกษาแห่งชีวิตชนิดสมบูรณ์แบบ |  

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,

การบรรยายประจำวันเสาร์ แห่งภาคมาฆบูชา เป็นครั้งที่ 8 ในวันนี้ อาตมาก็ยังคงกล่าวโดยชุด ธรรมะเล่มน้อย ต่อไปตามเดิม, แต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่า พฤกษาแห่งชีวิตชนิดสมบูรณ์แบบ. ขอให้พยายามทำความเข้าใจ ให้มีใจความติดต่อกันมา จากการบรรยายในครั้งก่อนๆ.

(ทบทวน.)

ในครั้งที่แล้วมา ได้พูดกันโดยใจความสำคัญก็คือ เรื่องของชีวิต ในฐานะเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ นับตั้งแต่ว่า เราสามารถที่จะเติมธรรมะลงไปในชีวิต จนกว่าจะสมบูรณ์, และมีการประพฤติปฏิบัติ ที่ถูกต้องต่อสิ่งเหล่านี้. อย่าให้เถลไถลออกไปนอกแนวแห่งธรรมะ จนกลายเป็นเรื่องไสยศาสตร์ไปเป็นต้น. ธรรมะกับไสยศาสตร์


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง