[Font : 15 ]
| |
สติปัฏฐานที่เอียงไปนิพพาน |  

ภิกษุ ท.! ลำแม่น้ำคงคา ลุ่มไปทางทิศตะวันตก ลาดไปทางทิศตะวันออก เทไปสู่ทิศตะวันออก ข้อนี้แม้ฉันใด: ภิกษุ ท.! ภิกษุ อบรมสติปัฏฐาน 4 อยู่ กระทำสติปัฏฐานสี่ให้มากอยุ่ ก็ยอ่มเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพาน เทไปสู่นิพ พาน ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุ ท.! ภิกษุ อบรมสติปัฏฐาน 4 กระทำสติปัฏฐาน 4 ให้มากอยู่ ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพาน ลาดไปทางนิพพาน เทไปสู่นิพพาน เป็นอย่างไรเล่า?

ภิกษุ ท.! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู่, เป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู่, เป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองๆ อยู่; มีความเพียรเผากิเลส มีความรู้สักตุัวพร้อม มีสติ พึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้.

ภิกษุ ท.! ภิกษุ อบรมสติปัฏฐาน 4 อยู่ กระทำสติปัฏฐาน 4 ให้มากอยู่ ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพาน ลดไปทางนิพพาน เทไปสู่นิพพาน ด้วยอาการอย่างนี้แล.

- บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ. 19/254/839, 840.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง