[Font : 15 ]
| |
: ทรงมีอนามัยเป็นอย่างดี |  

เข้ามานี่, เพื่อนโรสิกะ! พระสมณโคดม อันมหาชนจะไปเฝ้าได้ณ ที่ใด ท่านจงเข้าไปเฝ้าโดยที่นั้น แล้วกล่าวตามคำของเรากะพระสมณโคดมผู้มีอาพาธน้อย มีโรคน้อย ลุกได้กระปรี้กระเปร่า มีกำลังพลัง มีอันอยู่เป็นผาสุก ว่า...ขอพระโคดมผู้เจริญ พร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ จะทรงรับภัตตาหารของโลหิจจพราหมณ์ เพื่อภัตตบริโภค ในวันพรุ่งนี้เถิด.

- เมื่อสั่งให้โรสิกะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า, สี.ที. 9/285/353. และบาลีแห่งอื่นอีกหลายแห่ง.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง