[Font : 15 ]
| |
: ทรงประดิษฐานศาสนพรหมจรรย์ได้บริบูรณ์ |  

พระโคดมผู้เจริญ! พระโคดมเองก็ได้รับความพอใจ (จากพรหมจรรย์นี้) ด้วย และพวกภิกษุก็ได้รับความพอใจ (จากพรหมจรรย์นี้) ด้วย และพวกภิกษุณีก็ได้รับความพอใจ (จากพรหมจรรย์นี้) ด้วยและพวก อุบาสก คฤหัสถ์ นุ่งขาวประพฤติพรหมจรรย์ (ไม่บริโภคกาม) ก็ได้รับความพอใจ (จากพรหมจรรย์นี้) ด้วยและพวก อุบาสก คฤหัสถ์ นุ่งขาว บริโภคกาม ก็ได้รับความพอใจ (จากพรหมจรรย์นี้) ด้วย และพวก อุบาสิกา คฤหัสถ์ นุ่งขาว ประพฤติพรหมจรรย์ (ไม่บริโภคกาม) ก็ได้รับความพอใจ (จากพรหมจรรย์นี้) ด้วย; แต่ว่าพวก อุบาสิกาคฤหัสถ์ นุ่งขาวบริโภคกาม ยังไม่ได้รับความพอใจ (จากพรหมจรรย์นี้) ด้วย แล้วไซร้, พรหมจรรย์ (ศาสนา) นี้ ก็จะยัง ไม่ถึงซึ่งความบริบูรณ์ได้ เพราะเหตุนั้น.

พระโคดมผู้เจริญ! แต่เพราะเหตุที่ว่า พระโคดมเองก็ได้รับความพอใจ (จากพรหมจรรย์นี้) ด้วย และพวกภิกษุก็ได้รับความพอใจ (จากพรหมจรรย์นี้)ด้วย และพวกภิกษุณีก็ได้รับความพอใจ (จากพรหมจรรย์นี้) ด้วย และพวกอุบาสกคฤหัสถ์ นุ่งขาว ประพฤติพรหมจรรย์ ก็ได้รับความพอใจ (จากพรหมจรรย์นี้) ด้วยและพวกอุบาสกคฤหัสถ์ นุ่งขาว บริโภคกาม ก็ได้รับความพอใจ (จากพรหมจรรย์นี้) ด้วย และพวกอุบาสิกาคฤหัสถ์ นุ่งขาว ประพฤติพรหมจรรย์ ก็ได้รับความพอใจ (จากพรหมจรรย์นี้) ด้วยและทั้งพวก อุบาสิกาคหัสถ์ นุ่งขาว บริโภคกาม ก็ได้รับความพอใจ (จากพรหมจรรย์นี้) ด้วย; พรหมจรรย์ (ศาสนา) นี้ ก็ถึงซึ่งความบริบูรณ์ได้ เพราะเหตุนั้น.

พระโคดมผู้เจริญ! เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคา ลุ่มไปทางสมุทร ลาดไปทางสมุทร เทไปทางสมุทร แล้วหยุดอยู่ที่สมุทร, ฉันใด; บริษัทของพระสมณโคดมผู้เจริญนี้ ทั้งคฤหัสถ์และบรรชิต ก็ล้วนแต่โน้มไปทางนิพพาน เอียงไปทางนิพพาน เทไปทางนิพพาน และหยุดอยู่ที่นิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.

- คำของปริพพาชกวัจฉโคตร ทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ที่เวฬุวัน ใกล้เมืองใกล้ราชคฤห์. บาลี มหาวัจฉโคตตสูตร ม.ม. 13/256/258.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง