[Font : 15 ]
| |
การบังคับจิตระบบอื่นนอกพุทธศาสนา

- 42 -

22 พฤษภาคม 2512

เวลาสำหรับพวกเราล่วงมาจวนจะ 5.00 น. แล้ว ในวันนี้จะได้กล่าวถึง การบังคับจิตระบบอื่น นอกไปจากพุทธศาสนา เพื่อการเปรียบเทียบ. ในครั้งที่แล้วมา เราได้ยกเอาปัญหาต่างๆ ของมนุษย์มาพิจารณากัน ให้เห็นว่าปัญหาทุกชนิดส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการบังคับจิตไม่ได้. ในการที่ปัญหาเกิดขึ้นก็ตาม ในการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ตาม มันมีมูลมาจากการบังคับจิตไม่ได้ โลกนี้จึงเต็มไปด้วยปัญหามากขึ้น เพราะการตามใจตัวเอง หรือการปล่อยไปตามอารมณ์ คือความต้องการเฉพาะหน้า หรือความต้องการที่เราสร้างความนิยมกันขึ้นว่า "ความเจริญ หรืออารยธรรมนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นๆ " แต่แล้วมันก็ไปอยู่ในรูปของการที่ "เป็นการตามใจตัวเอง" เพื่อสิ่งที่เรียกกันเดี๋ยวนี้ว่า "อยู่ดี กินดี" ที่ไม่มีขอบเขต.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ