[Font : 15 ]
| |
กลุ่มอายตนะ เป็นของมืด |  

ภิกษุ ท. สิิ่งทั้งปวง เป็นของมืด . ภิกษุ ท .! ก็อะไรเลาชื่อวาสิ่งทั้งปวง ซึ่งเปนของมืด?

ภิกษุ ท.! ตา เปนของมืด, รูป เปนของมืด ความรูแจงทางตาเปนของมืด, สัมผัสทางตา เปนของมืด, เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางตาเปนปจจัย เปนสุขก็ตาม ทุกขก็ตาม ไมใชสุขไมใชทุกขก็ตาม ก็เปนของมืด.

ภิกษุ ท.! มืดเพราะอะไรเลา ? เรากลาววา "มืดเพราะความเกิดเพราะความแกเพราะความตาย เพราะความโศก เพราะความร่ำไรรําพันเพราะความทุกขกาย เพราะความทุกขใจ และเพราะความคับแคนใจ" ดังนี้.

(ในกรณีแหงหมวด หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ก็ไดตรัสเหมือนกัน กับในกรณีแหงตา).

- สฬา. สํ. 18/25/32.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง