[Font : 15 ]
| |
: ทรงชนะคนมุ่งร้ายที่เข้าเฝ้า |  

ข้ออื่นยังมีอีก, พระองค์ผู้เจริญ! หม่อมฉัน เห็นขัตติยบัณฑิต,มีปัญญาเฉียบแหลม ...คหบดี บัณฑิต, ... 05.46สมณบัณฑิต บางพวก ในโลกนี้มีปัญญาเฉียบแหลม ชำนาญการโต้วาทะ เชี่ยวชาญ ดุจนายขมังธนูผู้สามารถยิงถูกขนทราย, ดูเหมือนเที่ยวทำลายความเห็นของผู้อื่น ด้วยปัญญาของตนเท่านั้น. บัณฑิตเหล่านั้น ได้ยินข่าวว่า "พระสมณโคดม จักเสด็จแวะบ้านหรือนิคมชื่อโน้น", ก็ตระเตรียมปัญหา และอวดอ้างว่าเราจักเข้าไปถามปัญหานี้ กะพระสมณโคดม ถ้าเธอถูกถามแล้วพยากรณ์อย่างนี้ พวกเราจักหักล้างวาทะของเธอด้วยวาทะอย่างนี้ ๆ, แม้ถ้าเธอถูกถามแล้ว พยากรณ์อย่างนั้นๆ พวกเราก็จักหักล้างวาทะของเธอได้ด้วยวาทะอย่างนั้นๆ, ดังนี้. ครั้นเขาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆ พระผู้มีพระภาคย่อมชี้แจงให้เห็นชอบให้ปลงใจ ให้อาจหาญ ให้ร่าเริงด้วยธรรมิกถา. ท่านบัณฑิตเหล่านั้น เลยไม่ถามปัญหา ไฉนจักได้ข่มขี่วาทะเล่า ย่อมพากันเข้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคโดยแท้. และ (บางพวก) ขอโอกาสเพื่อบรรพชาจากเรือน ไม่หวังประโยชน์เกื้อกูลด้วยเรือน, พระผู้มีพระภาคก็บรรพชาให้, บัณฑิตเหล่านั้น เป็นบรรพชิตแล้วหลีกออกจากหมู่ ไม่ประมาท มีเพียร มีตนส่งไปแล้วในสมาธิภาวนาก็ทำให้แจ้งได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า อันเป็นที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตร ผู้ออกบวชจากเรือน ไม่หวังประโยชน์เกื้อกูลแก่เรือน ได้ในภพอันตนทันเห็นนี้, เข้าถึงแล้วแลอยู่. ท่านเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า พวกเราไม่ขยี้หัวใจเราอีกต่อไปแล้ว. จริงอยู่ เมื่อก่อน เราไม่เป็นสมณะก็ปฎิญญาตนว่าเป็นสมณะ, ไม่เป็นพราหมณ์ ก็ปฎิญญาตนว่าเป็นพราหมณ์,ไม่เป็นพระอรหันต์ ก็ปฎิญญาตนว่า เป็นพระอรหันต์. แต่บัดนี้เล่า เราเป็นสมณะเราเป็นพราหมณ์ เราเป็นพระอรหันต์โดยแท้, ดังนี้. พระองค์ผู้เจริญ! แม้นี้ก็เป็นข้อสังเกตของหม่อมฉัน ในพระผู้มีพระภาค.

- ข้อความคล้ายนี้ ยังมีในจูฬหัตถิปโทปมสูตร มู.ม. เป็นคำสรรเสริญของปิโลติกปริพพาชก กล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคแก่ชาณุสโสณีพราหมณ์.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง