[Font : 15 ]
| |
ประกอบด้วยมหาปุริสลักขณะ 32 |  

....ภิกษุ ท. ! มหาบุรุษ (คือพระองค์เองก่อนผนวช) ผู้ประกอบด้วยมหาปุริสลักขณะ 32 ประการ ย่อมมีคติเป็น 2 หาเป็นอย่างอื่นไม่ คือ :-

ถ้าเป็นฆราวาส ย่อมเป็น จักรพรรดิ ผู้ประกอบด้วยธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม มีแว่นแคว้นจดมหาสมุทรทั้ง 4 เป็นที่สุด มีชนบทอันบริบูรณ์ ประกอบด้วยแก้ว 7 ประการ. แก้ว 7 ประการ ย่อมเกิดแก่มหาบุรุษนั้นคือ จักรแก้วช้างแก้ว ม้าแก้ว แก้วมณี นางแก้ว คหบดีแก้ว และปริณายกแก้ว เป็นที่ 7. มีบุตรผู้กล้าหาญ มีแววแห่งคนกล้าอันใครๆ จะย่ำยีมิได้ ตามเสด็จกว่า 1,000. มหาบุรุษนั้นชนะแล้วครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นที่สุดโดยรอบ, ไม่มีหลักตอเสี้ยนหนาม มั่งคั่ง เบิกบาน เกษม ร่มเย็น ปราศจากเสนียดคือโจร, ทรงครอบครองโดยธรรมอันสม่ำเสมอ มิใช่โดยอาญาและศาสตรา.

ถ้า ออกบวชจากเรื่อน เป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกือ้กูลด้วยเรือน ยอมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีกิเลสเครื่องปกปิดอันเปิดแล้ว ในโลก.

ภิกษุ ท.! มหาปุริสลักขณะ 32 ประการนั้น เหล่าไหนเล่า? คือ :-

1. มหาบุรุษ มีพื้นเท้าสม่ำเสมอ.

2. มหาบุรุษ ที่ฝ่าเท้ามีจักรเกิดแล้ว, มีซี่ตั้งพัน พร้อมทั้งกงและดุม.

3. มหาบุรุษ มีส้นเท้ายาว.

4. มหาบุรุษ มีข้อนิ้วยาว.

5. มหาบุรุษ มีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนละมุน.

6. มหาบุรุษ มีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่าย.

7. มหาบุรุษ มีข้อเท้าอยู่สูง.

8. มหาบุรุษ มีแข้งดุจแข้งเนื้อทราย.

9. มหาบุรุษ ยืนไม่ย่อตัวลง แตะเข้าได้ด้วยมือทั้งสอง.

10. มหาบุรุษ มีองคชาตตั้งอยู่ในฝัก.

11. มหาบุรุษ มีสีกายดุจทอง คือมีผิวหนังดุจทอง.

12. มหาบุรุษ มีผิวหนังละเอียด ละอองจับไม่ได้.

13. มหาบุรุษ มีขนขุมละเส้น เส้นหนึ่งๆ อยู่ขุมหนึ่งๆ.

14. มหาบุรุษ มีปลายขนช้อนขึ้น สีดุจดอกอัญชัน ขึ้นเวียนขวา

15. มหาบุรุษ มีกายตรงดุจกายพรหม.

16. มหาบุรุษ มีเนื้อนูนหนาในที่ ๗ แห่ง (คือหลังมือหลังเท้าบ่าคอ).

17. มหาบุรุษ มีกายข้างหน้า ดุจราชสีห์.

18. มหาบุรุษ มีหลังเต็ม (ไม่มีร่องหลัง).

19. มหาบุรุษ มีทรวดทรงดุจต้นไทย กายกับวาเท่ากัน.

20. มหาบุรุษ มีคอ กลมเกลี้ยง.

21. มหาบุรุษ มีประสาทรับรสอันเลิศ.

22. มหาบุรุษ มีคางดุจคางราชสีห์.

23. มหาบุรุษ มีฟัน 40 ซี่บริบูรณ์.

24. มหาบุรุษ มีฟันเรียบเสมอ.

25. มหาบุรุษ มีฟันสนิท (ชิด).

26. มหาบุรุษ มีเขี้ยวสีขาวงาม.

27. มหาบุรุษ มีลิ้น (ใหญ่และยาว) เพียงพอ.

28. มหาบุรุษ มีเสียงดุจเสียงพรหม พูดเหมือน นกการวิก.

29. มหาบุรุษ มีตาเขียวสนิท (สีนิล).

30. มหาบุรุษ มีตาดุจตาวัว.

31. มหาบุรุษ มีอุณาโลมหว่างคิ้ว ขาวอ่อนเหมือนสำลี.

32. มหาบุรุษ มีศีรษะรับกับกรองหน้า.

ภิกษุ ท. ! นี้เป็นมหาปุริสลักขณะ 32 ประการ ของมหาบุรุษ.

- บาลี ลักขณสูตร ปา. ที. 11/157/130. ตรัสแก่ภิกษุ ท. ที่เชตวัน.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง