[Font : 15 ]
| |
ความทุกข์ใจ |  

ภิกษุ ท.! ความทุกขใจ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท.! ความทนไดยากที่เปนไปทางใจ ความไมผาสุกที่เปนไปทางใจ ความทนไดยาก ความรูสึกอันไมผาสุก ที่เกิดแตความความกระทบทางใจ; นี้ เรียกวา ความทุกขใจ;

- มหา. ที. 10/342/295.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง