[Font : 15 ]
| |
ธรรมเป็นเครื่องเจริญแห่งปัญญา ฯลฯ |  

ภิกษุ ท. ! ธรรมทั้งหลาย 4 ประการ เหล่านี้ เป็นไปพร้อมเพื่อความเจริญแห่งปัญญา (ปญฺญาวุฑฺฒิ). ธรรม 4 ประการ อย่างไรเล่า ? 4 ประการ คือ :-

การคบหากับสัปบุรุษ (สปฺปุริสสํเสว) ;

การฟังพระสัทธรรม (สทฺธมฺมสฺสวน) ;

การทำในใจโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ;

การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม (ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ).

ภิกษุ ท. ! ธรรม 4 ประการ เหล่านี้แล เป็นไปพร้อมเพื่อความเจริญแห่งปัญญา.

- จตุกฺก. อํ. 21/332/248.

[ ธรรม 4 ประการเหล่านี้ นอกจากจะเป็นเครื่องเจริญแห่งปัญญาแล้ว ยังได้ตรัสไว้ในบาลีแห่งอื่นอีก ดังนี้ ว่า : -

เป็นธรรมมีอุปการะมากแก่มนุษย์ (มนุสฺสภูตพหุการ) (21/332/249) ;

เป็นองค์คุณเครื่องให้ถึงกระแสแห่งพระนิพพาน (โสตาปตฺติยงฺค) (19/434/1429) ;

เป็นเครื่องทำให้แจ้งซึ่งโสตาปัตติผล (โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยา) (19/516/1634) ;

เป็นเครื่องทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล (สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยา) (19/517/1635) ;

เป็นเครื่องทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล (อนาคามิผลสจฺฉิกิริยา) (19/517/1636) ;

เป็นเครื่องทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล (อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยา) (19/517/1637) ;

เป็นเครื่องให้ได้เฉพาะซึ่งปัญญา (ปญฺญาปฏิลาภ) (19/517/1638) ;

เป็นเครื่องให้มีความไพบูลย์แห่งปัญญา (ปญฺญาเวปุลฺล) (19/517/1640) ;

เป็นเครื่องให้มีปัญญาอันใหญ่หลวง (มหาปญฺญตา) (19/518/1641) ;

เป็นเครื่องให้มีปัญญาอันหนาแน่น (ปุถุปญฺญตา) (19/518/1642) ;

เป็นเครื่องให้มีปัญญาอันไพบูลย์ (วิปุลปญฺญตา) (19/518/1643) ;

เป็นเครื่องให้มีปัญญาอันลึกซึ้ง (คมฺภีรปญฺญตา) (19/518/1644) ;

เป็นเครื่องให้มีปัญญาอันหาประมาณมิได้ (อปฺปมตฺตปญฺญตา) (19/518/1645) ;

เป็นเครื่องให้มีปัญญาเสมือนแผ่นดิน (ภูริปญฺญตา) (19/518/1646) ;

เป็นเครื่องให้เป็นผู้มากด้วยปัญญา (ปญฺญาพาหุลฺล) (19/518/1647) ;

เป็นเครื่องให้เป็นผู้มีปัญญาฉับพลัน (สีฆปญฺญตา) (19/518/1648) ;

เป็นเครื่องให้เป็นผู้มีปัญญาไว (ลหุปญฺญตา) (19/518/1649) ;

เป็นเครื่องให้เป็นผู้มีปัญญาอันร่าเริง (หาสปญฺญตา) (19/518/1650) ;

เป็นเครื่องให้เป็นผู้มีปัญญาแล่น (ชวนปญฺญตา) (19/518/1651) ;

เป็นเครื่องให้เป็นผู้มีปัญญาคมกล้า (ติกขฺปญฺญตา) (19/518/1652) ;

เป็นเครื่องให้เป็นผู้มีปัญญาเครื่องเจาะแทง (นิพฺเพธิกปญฺญตา) (19/518/1653).]


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง