[Font : 15 ]
| |
ความเป็นทุกข์ 3 ลักษณะ |  

ภิกษุ ท.! ความเปนทุกข มี 3 ลักษณะเหลานี้. 3 ลักษณะ เหลาไหนเลา ? 3 ลักษณะคือ :-

1. ความเปนทุกข เพราะมีลักษณะทนไดยาก.

2. ความเปนทุกข เพราะมีลักษณะเปนของปรุงแตงและปรุงแตงสิ่งอื่นพรอมกันไปในตัว,

3. ความเปนทุกข เพราะมี ลักษณะแหงความแปรปรวนเปนไปตาง ๆ

ภิกษุ ท.! เหลานี้แล คือ ความเปนทุกขสามลักษณะ.

- มหาวาร. สํ. 19/85/3149


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง