[Font : 15 ]
| |
ไตรสิกขา ของพระอเสขะ |  

ภิกษุ ท.! ภิกษุประกอบด้วยธรรม 3 ประการ ย่อมเป็นผู้มีความสำเร็จถึงที่สุด มีโยคักเขมธรรมถึงที่สุด มีพรหมจรรย์ถึงที่สุด จบกิจถึงที่สุด เป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย. ประกอบด้วยธรรม 3 ประการ อย่างไรเล่า ? ประกอบด้วยธรรม 3 ประการ คือ :-

ประกอบด้วย สีลขันธ์ อันเป็นอเสขะ 1;

ประกอบด้วย สมาธิขันธ์ อันเป็นอเสขะ 1;

ประกอบด้วย ปัญญาขันธ์ อันเป็นอเสขะ 1;

ภิกษุ ท.! ภิกษุประกอบด้วยธรรม 3 ประการเหล่านี้แล ย่อมเป็นผู้มีความสำเร็จถึงที่สุดมีโยคักเขมรธรรมถึงที่สุด มีพรหมจรรย์ถึงที่สุด จบกิจถึงที่สุด เป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.

- ติก. อํ. 20/375/583.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง