[Font : 15 ]
| |
การเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อม แบบที่ 4 |  

ภิกษุ ท.! ภิกษุทั้งหลาย จักอบรมสติสัมโพชฌงค์ อยู่เพียงใด, ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.

ภิกษุ ท.! ภิกษุทั้งหลายจักอบรมธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อยู่เพียงใด ฯลฯ

ภิกษุ ท.! ภิกษุทั้งหลาย จักอบรมวิริยสัมโพชฌงค์ ฯลฯ

ภิกษุ ท.! ภิกษุทั้งหลาย จักอบรมปีติสัมโพชฌงค์ ฯลฯ

ภิกษุ ท.! ภิกษุทั้งหลาย จักอบรมปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ฯลฯ

ภิกษุ ท.! ภิกษุทั้งหลาย จักอบรมสมาธิสัมโพชฌงค์ ฯลฯ

ภิกษุ ท.! ภิกษุทั้งหลาย จักอบรมอุเบกขาสัมโพชฌงค์ อยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.

- บาลี พระพุทธภาษิต สตฺตก. อํ. 23/24/24.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง