[Font : 15 ]
| |
สังขารและวิสังขาร |  

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,

การบรรยายประจำวันเสาร์ แห่งภาคมาฆบูชา เป็นครั้งที่ 11 ในวันนี้ อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่อง ธรรมะเล่มน้อย ต่อไปตามเดิม, แต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่า สังขารและวิสังขาร.

ขอทำความเข้าใจ เกี่ยวกับคำว่า ธรรมะเล่มน้อย อีกตามเคย; กล่าวคือ เป็นการพูดสรุปรวมหลักพระพุทธศาสนาทั้งหมด มาไว้ในที่เดียวกัน, ในข้อความสั้นๆ กินความครอบคลุมหมดทุกเรื่องในพระพุทธศาสนา. ดังนั้นเราจึงเรียกว่า ธรรมะเล่มน้อย ; เช่นครั้งก่อนก็ได้พูดว่า อะไรๆ ก็สักแต่ว่าเป็นเรื่องของจิต เมื่อได้บรรยายถึงเรื่องของจิตทุกๆ ชนิดแล้ว มันก็เป็นการหมดทั้งสิ้น ในเรื่องของพระธรรมหรือของพระศาสนา, หรือจะพูดว่า อะไรๆ ก็สักแต่ว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติ อย่างนี้ก็


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง