[Font : 15 ]
| |
: เกี่ยวกับ "มี" หรือ "ไม่มี" |  

ชาณุสโสณีพราหมณ์ ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค แล้วทูลถามว่า "ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ! สิ่งทั้งปวง มีอยู่หรือหนอ?"

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า "พราหมณ์! คำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิว่า"สิ่งทั้งปวง มีอยู่" ดังนี้: นี้ เป็นส่วนสุด (มิใช่ทางสายกลาง) ที่หนึ่ง".

"ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! ก็สิ่งทั้งปวง ไม่มีอยู่หรือ?"

พราหมณ์! คำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิว่า "สิ่งทั้งปวง ไม่มีอยู่" ดังนี้: นี้ เป็นส่วนสุด (มิใช่ทางสายกลาง) ที่ 2.

พราหมณ์! ตถาคต ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น.... (ต่อจากนี้ ทรงแสดงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท ซึ่งทำให้กล่าวไม่ได้ว่ามีอะไรที่เป็นตัวตนโดยแท้จริง หรือไม่มีอะไรเสียเลย)

- บาลี นิทาน. สํ. 16/91/173, ตรัสแก่ชาณุสโสณีพราหมณ์ ที่เชตวัน; 16/21/44, ตรัสแก่พราหมณ์กัจจานโคตร ที่เชตวัน.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง